Kosten en vergoedingen

Kosten 2023

 • Telefonisch kennismakingsgesprek
  • Geheel gratis en vrijblijvend 
 • Speltherapie / beeldende therapie traject 
  • Intake gesprek  van 45 minuten:  €75,-
  • Observatieverslag (indien gewenst): €75,-
  • Individuele sessie van 45 minuten:  €75,-
  • Ouder-kind en/of gezinssessie van 45 minuten €75,-
  • Evaluatie- / oudergesprek van 45 minuten:  €75,-
  • Eindgesprek van 45 minuten:  €75,-
  • Tussentijdse evaluatie verslagen en/of eindverslag (indien gewenst): €75,- per verslag

Indien een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Wanneer er specifieke reiskosten gemaakt moeten worden door de speltherapeut dan zullen deze reiskosten in rekening gebracht worden. De reiskosten bedragen € 0,29 per kilometer.

Vergoedingen:

Praktijk de Hoge Berg werkt in onderaannemerschap samen met Westerweelde Pedagogisch Centrum. Westerweelde pedagogisch Centrum heeft contracten met vrijwel alle gemeenten in Groningen en Drenthe voor de jeugdwetproducten: basis-en specialistische ggz en ambulante begeleiding en in sommige gemeenten voor vaktherapie. Hiermee kunnen in de meeste gevallen de kosten voor speltherapie of beeldende therapie voor uw kind (jonger dan 18 jaar) vergoed worden. Informeer bij ons of dit ook voor uw gemeente geldt. Bij een zorgtraject speltherapie of beeldende therapie via Westerweelde Pedagogisch Centrum is naast een vaktherapeut ook altijd een orthopedagoog/gz-psycholoog betrokken, die de casus superviseert en waar nodig mee behandelt. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de gemeente heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts of van de gemeente (bijvoorbeeld via het CJG).

Voordat u uw kind voor speltherapie of beeldende therapie aanmeldt via Westerweelde Pedagogisch Centrum bent u verplicht om na te gaan of uw zorgverzekering de kosten voor de therapie (gedeeltelijk) vergoed. Dit is een eis van de meeste gemeenten. Een aantal aanvullende verzekeringen vergoeden de kosten voor speltherapie (gedeeltelijk). Op  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie kunt u zien of uw zorgverzekeraar speltherapie vergoedt. 

Voor beeldende therapie gelden andere regels. Op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie kunt u zien of uw zorgverzekering de kosten voor beeldende therapie vergoed.

Indien u wenst om de speltherapie of beeldende therapie direct bij Praktijk de Hoge Berg af te nemen, zonder betrokkenheid van Westerweelde Pedagogisch Centrum, dan komen de kosten voor de therapie voor uw eigen rekening. Praktijk de Hoge Berg heeft momenteel geen contracten afgesloten met gemeenten. Sommige gemeenten vergoeden speltherapie of beeldende therapie wel via een PGB. Zoals hierboven genoemd zijn er ook een aantal aanvullende zorgverzekeringen die (een deel van) de kosten vergoeden. U wordt geacht zelfstandig uit te zoeken of dit in uw situatie geldt.

Kosten van speltherapie of beeldende therapie die niet vergoed worden, kunnen mogelijk worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.

Voor het aanvragen van een vergoeding via de PGB of de zorgverzekering is het belangrijk om te weten dat Luanca Hogenberg van Praktijk de Hoge Berg is aangesloten bij:

Register vaktherapie:
Praktijk de Hoge Berg is aangesloten bij het Register Vaktherapie: 106375

Beroepsverenigingen:
Praktijk de Hoge Berg is lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) en de Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie (NVBT), beide onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Ook voor deze verenigingen is het lidnummer: 106375

AGB-register van Vektis:
AGB-code Praktijk de Hoge Berg: 90063149
AGB-code Luanca Hogenberg: 90103807