Algemene voorwaarden


Beroepsprofessionaliteit Vaktherapeut

 • De vaktherapeut Luanca Hogenberg is lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) en de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT), beide aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Het lidnummer is 106375. Informatie over deze beroepsverenigingen en over de FVB kunt u vinden op:    

NVVS:             www.speltherapie.net
NVBT:              https://nvbt.vaktherapie.nl
FVB:                https://fvb.vaktherapie.nl

 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB (https://fvb.vaktherapie.nl/beroepscode).
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (https://fvb.vaktherapie.nl/klachten) en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaats of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren in de meeste gevallen 45 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut in ieder geval mondeling en indien gewenst schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt indien mogelijk naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er
  voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van
  belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via e-mail tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Kosten en vergoedingen

De kosten per therapiesessie bedragen € 75,00. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven en mogelijke vergoedingen zie www.praktijkdehogeberg.nl/kosten-en-vergoedingen/

U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn bij uw zorgverzekering. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) en de Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie (NVBT), aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Het lidnummer van Luanca Hogenberg van deze verenigingen is 106375.

Voor speltherapie:                    www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie                  
Voor beeldende therapie:        www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Jeugdige (tot 18 jaar) woonachtig in Groningen, Noord-Midden Drenthe of Zuid-Drenthe
Praktijk de Hoge Berg werkt in onderaannemerschap samen met Westerweelde Pedagogisch Centrum. Westerweelde pedagogisch Centrum heeft contracten met vrijwel alle gemeenten in Groningen en Drenthe voor de jeugdwetproducten: basis-en specialistische ggz en ambulante begeleiding en in sommige gemeenten voor vaktherapie. Hiermee kunnen in de meeste gevallen de kosten voor speltherapie of beeldende therapie voor uw kind (jonger dan 18 jaar) vergoed worden. Informeer bij ons of dit ook voor uw gemeente geldt. Bij een zorgtraject speltherapie of beeldende therapie via Westerweelde Pedagogisch Centrum is naast een vaktherapeut ook altijd een orthopedagoog/gz-psycholoog betrokken, die de casus superviseert en waar nodig mee behandelt. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de gemeente heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts of van de gemeente (bijvoorbeeld via het CJG).

Cliënt woonachtig in een andere gemeente in Nederland
Bent u afkomstig uit een andere gemeente in Nederland dan is vergoeding via de jeugdhulp niet mogelijk. U dient zelf te informeren of u via uw zorgverzekering of via een persoonsgebonden budget (PGB) vergoeding voor de therapie kunt krijgen.

Voor speltherapie:                    www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie                  
Voor beeldende therapie:          www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Cliënt woonachtig in Duitsland
Indien u in Duitsland woont moet u zelf uw aanvraag voor vergoeding doen bij de AOK.

Let op: Wanneer vergoeding niet mogelijk is of wanneer u besluit geen gebruik te maken van de mogelijke vergoedingswijzen dient u zelf garant te staan voor het betalen van de kosten.

 • Indien de therapie van uw kind niet via de jeugdhulp wordt vergoed, krijgt u aan het eind van de maand de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Kosten van speltherapie of beeldende therapie die niet vergoed worden, kunnen mogelijk worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten. Het is aan u zelf om te informeren of dit voor uw situatie ook geldt.
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u of uw kind ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Deze dient u zelf te betalen, dit wordt niet door de gemeente of zorgverzekering vergoed.